RNSYC

De website van RNSYC maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Oostende Europse Sportstad 2017belgian dragonsbelgian dragons

Club info - The Rules

De R.N.S.Y.C. vzw is een club van en voor booteigenaars en bootliefhebbers. De volledige tekst van de statuten en het reglement van inwendige orde liggen ter beschikking en kunnen steeds geraadpleegd worden op het secretariaat.

In het kort het reglement van inwendige orde:

I Samenstelling en bevoegdheden van de raad van bestuur

Bevoegdheden van de bestuursleden

 1. Commodore: voorzitter van de raad van bestuur.
 2. Vice-Commodore: ondervoorzitter van de raad van bestuur
 3. Ere-Commodore: is voorbehouden aan de Koning
 4. Ere-Vice-Commodore: is een eretitel die gegund wordt aan een lid of gewezen lid van de raad van bestuur voor bewezen diensten aan de vereniging
 5. Algemeen secretaris: communicatie tussen de leden en de raad van bestuur
 6. Penningmeester: beheert de geldmiddelen van de club.
 7. Sportsecretaris: is voorzitter van het wedstrijdcomité, organiseert de zeilwedstrijden en coördineert de sportieve werkzaamheden.
 8. Voorzitter ligplaatscomité: verantwoordelijk voor de natte infrastructuur, het materiaal v/d club, het reddingsmateriaal, met uitzondering van vlotters, boeien, materiaal van secretariaat, wedstrijd en zeilschool.
 9. Verantwoordelijke gebouwen: beheert de infrastructuur als goede huisvader.
 10. Verantwoordelijke Public Relations: verzorgt de interne en externe communicatie
 11. Klasse kapiteins: coördineert zeilwedstrijden van zijn serie en is tussenpersoon van de leden van zijn serie en de comités.
 12. Verantwoordelijke jeugd en opleiding: coördineert de activiteiten van de juniores en de zeilschool.

 

Raden en comités


A. Raad van bestuur
: is het hoogste orgaan van de club en telt tussen 5 en 9 leden.
B. Dagelijks bestuur: samengesteld uit commodore, algemene secretaris en penningmeester,
ziet er op toe dat alle statutaire beslissingen, het beheer der gebouwen, de uitbating,
etc… wordt uitgevoerd.
C. Wedstrijdcomité: inrichten van wedstrijden en beheert het wedstrijdmateriaal
D. Ligplaatscomité: beheert de natte infrastructuur
E. Toetredingscomité: adviseert bij toetreding nieuwe leden
F. Feestcomité

II Leden – bezoekers

Leden

 • Elke kandidaat lid zal zijn lidmaatschap aanvragen bij middel van een toetredingsformulier. Na voorlopige goedkeuring door de raad van bestuur krijgt het kandidaat lid toegang tot de club. Zijn aanvraag zal gedurende 60 dagen worden uitgehangen op het prikbord alsmede vermeld op de website v.d. club.

Bezoekers

 • Bezoekers en genodigden kunnen maximum 3 maal per jaar de club betreden, mits het ondertekenen van het bezoekersregister, gastenboek. Bemanningsleden hebben toegang tot de infrastructuur mits het onderteken van het bezoekersregister. (uitzondering bij wedstrijden)

Huisdieren

 • Zijn enkel gedoogd in de bar Indien zij de aanwezigen niet storen en aan de leiband gehouden worden.

III Diversen

1. BAR 

De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de bar, restaurant, zijn terrassen en grote zaal. De bar is elke dag van het jaar open, hoewel gesloten in de namiddag van 15 tot 17 uur in de winter tussen 15 oktober en 31 maart. In de periode tussen van 15 oktober en 31 maart zal de uitbater het recht hebben op een wekelijkse sluitingsdag en in de periode van 15/11 - 15/12 zijn jaarlijkse vakantie, te bepalen in overleg en akkoord met de raad van bestuur. De openingsuren worden aangekondigd ad valvas en aan de ingangsdeur van het gebouw.

2. RESTAURANT 

Honden zijn in het restaurant niet toegelaten. Luidruchtige personen in het bijzonder en ook personen die de sfeer van de Club zouden verstoren kunnen verzocht worden het restaurant te verlaten. Alleen leden van de R.N.S.Y.C., hun genodigden en leden van erkende jachtclubs met hun genodigden, hebben toegang. Genodigden die de Club met regelmaat bezoeken zullen gevraagd worden zich kandidaat te stellen voor een lidmaatschap. Reservaties zijn ondergeschikt aan clubactiviteiten.

5. KLEEDKAMERS & DOUCHES 

Elke gebruiker moet instaan voor de netheid van het lokaal. Het is verboden materiaal en zeilpakken te spoelen in de lavabo’s of onder de douches. Deze dienen buiten het gebouw gespoeld te worden.

6. WASSERETTE 

Penningen voor het gebruik van de was- en droogautomaten zijn te verkrijgen bij de havenmeester.

7. INTERNETAANSLUITING 

Draadloze aansluiting tot het internet is beschikbaar via een hotspot, gebruik- en toegangsmodaliteiten verkrijgbaar bij de havenmees

8. PRIVE-LOKALEN UITBATER (keuken, office, enz..) 

Geen enkel lid van de vereniging heeft het recht de privé-lokalen van de uitbater te betreden, met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur en of zijn aangestelde. Aan deze personen moet de uitbater steeds de toegang verlenen.

9. HANGAR 

Mag gebruikt worden voor het drogen van zeilen zolang dit geen probleem schept (plaatsgebrek). Zodra de zeilen droog zijn moeten zij verwijderd worden. Het is dus noodzakelijk dat de zeilzak duidelijk gemerkt met het nummer van de boot of de naam van de eigenaar naast de zeilen hangt zodat de havenmeester of zijn aangestelde de zeilen kan opbergen. Zeilen mogen in geen geval in de hangar opgestapeld worden. Er mag geen materiaal van de leden gestapeld worden in de hangar tenzij in uitzonderlijke gevallen en voor beperkte duur mits de toelating van de havenmeester. De R.N.S.Y.C. noch de verantwoordelijke van het gebouw noch de havenmeester of zijn aangestelde kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor verdwenen zeilen of materiaal al dan niet met toelating achtergelaten.

10. TOEPASSING IN GANS HET GEBOUW 

De wet op het rookgedrag is van toepassing in alle lokalen en ruimten van het clubhuis. Een aangepaste kledij is vereist, zowel in de bar, het restaurant als op de terrassen (minimum vereiste: gepaste sport en/of vrijetijdskledij).
De R.N.S.Y.C. is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in zijn lokalen worden achtergelaten of gedeponeerd. Alle personen die de lokalen van de R.N.S.Y.C. betreden worden erop gewezen dat zij zich behoorlijk moeten gedragen en zich strikt houden aan het reglement van inwendige orde.

11. KADEPARKING MONTGOMMERYDOK 

De parkeerplaatsen zijn beperkt in aantal, en volgens beschikbaarheid, enkel en uitsluitend beschikbaar voor werkende leden, booteigenaar, die tevens houder zijn van een bestendige ligplaats in het Montgomerydok en de Churchillkaai en de leden van het dagelijks bestuur. Met uitzondering van de dagen dat er door de club activiteiten worden ingericht is de parking gans het jaar ter beschikking. De R.N.S.Y.C. wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk schadegeval welke ook de oorzaak ervan weze dat zich binnen of op deze parkeerruimte zou kunnen voordoen.

IV Ligplaatsen

1. LIGPLAATSEN 

De ligplaatsen worden toegekend van 15 april tot 15 oktober voor zover de meerboeien teruggeplaatst zijn na het jaarlijks baggeren. Om in aanmerking te komen voor een bestendige ligplaats in het Montgomerydok en op de Churchillkaai, moet de aanvrager werkend lid zijn van de R.N.S.Y.C. Voor jachten met verschillende eigenaars moet er ten minste één van de mede-eigenaars werkend lid zijn. Al de andere mede-eigenaars moeten toegetreden leden zijn. Voor jachten toebehorende aan een vereniging of een vennootschap moet minstens één aandeelhouder/vennoot werkend lid zijn. Bij het indienen van zijn aanvraag moet de eigenaar het lidgeld en andere bijdragen voor het lopend seizoen storten en dit ten laatste binnen de maand na verzoek tot betaling en vóór het innemen van de ligplaats. Eigenaars van een jacht die in de loop van het seizoen een ligplaats aanvragen en verkrijgen zijn hun bijdrage verschuldigd voor het volledige seizoen, met uitzondering van de aanvragen ingediend na 1 september. Enkel in dit geval zal er slecht de helft moeten worden betaald. Elke aanvraag zal vergezeld zijn van een kopij van de geldige vlaggenbrief en een bewijs van verzekering van het jacht.
Niemand is eigenaar van een ligplaats. Het bestuur van de R.N.S.Y.C. kan mits geldige reden steeds de toegewezen ligplaats wijzigen.

2. TIJDELIJK VERLATEN VAN DE LIGPLAATS 

Wanneer een jacht voor meerdere dagen uitvaart, moet de eigenaar de data van afvaart en terugkeer aan de havenmeester mededelen, zoniet kan de ligplaats niet vrijgemaakt worden bij terugkeer van het jacht. De plaatsen zullen vrijgehouden worden gedurende de dagprestaties van de havenmeester. Het is dus aangeraden de terugkeer tijdens de dag te laten geschieden gezien er geen 24-uren dienstregeling is verzekerd.

3. TIJDELIJK AFSTAAN VAN LIGPLAATSEN AAN DERDEN

De huurder van een ligplaats kan deze niet tijdelijk afstaan aan derden wanneer hij er zelf geen gebruik van maakt. De R.N.S.Y.C. beschikt over de ligplaats gedurende de afwezigheid van het jacht.

4. AANKOOP VAN GROTER JACHT

De eigenaar die een groter jacht verwerft kan geen aanspraak maken op zijn vroegere ligplaats. Volgens de beschikbaarheid van het ogenblik zal hem ofwel zijn oude ligplaats terug toegewezen worden ofwel een nieuwe. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen ander ligplaats kan toegewezen worden. In geen geval kan de eigenaar van het nieuw aangeschafte jacht een
preferentiële behandeling eisen door het inroepen van anciënniteit of gelijk welke andere hoedanigheid.

5. SCHRIKKELEN VAN SEIZOEN

Een eigenaar die zijn jacht niet te water laat voor het seizoen doch zijn ligplaats wenst te behouden voor het volgende jaar, moet dit schriftelijk aanvragen aan de club binnen de 14 dagen na ontvangst van het ligplaatsformulier voor het nieuwe seizoen.

6. VERKOOP VAN HET VAARTUIG

Wanneer een jacht verkocht wordt moet de nieuwe eigenaar het jacht binnen de 15 dagen uit het Montgomerydok verwijderen. Na deze datum is de ligplaats aan dagelijks tarief verschuldigd.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

Het meren in het dok valt onder de bepaling van Art. 19 van het Politie- en Scheepsvaartreglement voor de Belgische Territoriale Zee, Kusthavens en –stranden, wat voornamelijk inhoudt dat het jacht meert onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en steeds voldoende bemanning aan boord moet hebben om het jacht veilig te stellen in geval van nood. De R.N.S.Y.C. noch zijn aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade die een vaartuig zou oplopen bij het aanmeren, wanneer het gemeerd ligt of bij maneuvers in het dok (vb. bij vertrek of verplaatsen).

8. VOORZORGSMAATREGELEN

Elk vaartuig moet gemeerd zijn met trossen in perfecte staat en met een diameter aangepast aan zijn afmetingen. Het jacht moet aan een boei gemeerd zijn en voorzien zijn zowel vooraan als achteraan – 1 aan bakboord en 1 aan stuurboord – van een meertouw. Er zijn minstens 3 aangepaste stootkussens aan elke zijde van het jacht. Het ligplaatscomité of zijn aangestelde kan steeds een vaartuig heraanmeren of verwijderen uit het dok als er gevaar blijkt te zijn voor personen, andere vaartuigen of indien het zich in zinkende toestand bevindt. Deze handeling gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het vaartuig. Alle daaruit voortvloeiende kosten, verantwoordelijkheid of opgelopen schade zijn ten laste van de eigenaar.

9. IDENTIFICATIE

Alle vaartuigen met vaste ligplaats in het Montgomerydok moeten hun naam en thuishaven voeren zoals wettelijk bepaald alsook de letters R.N.S.Y.C. of de clubvlag.

10. REGELING VOOR TRAILBARE JACHTEN

Dergelijke jachten met vaste ligplaats kunnen hun ligplaats gebruiken en een standplaats op de Churchillkaai innemen voor zover er een toegewezen wordt en dit volgens beschikbaarheid. Desgevallend moet de eigenaar van het jacht art.2 van Titel IV van dit reglement strikt naleven. Voor deze jachten is het gebruik van de kraan onbeperkt inbegrepen in het liggeld. Voor de trailerbare jachten met vaste ligplaats in het Montgomerydok, zonder toegewezen kaaiplaats moet na de tewaterlating de trailer onmiddellijk van de voorbehouden kaai verwijderd worden.

11. ACTIVITEITEN

Alle activiteiten in het dok, in het bijzonder deze die door hun aard hinder veroorzaken aan de andere gebruikers, zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van het ligplaatscomité in overleg met de havenmeester.
Toelating is eveneens vereist voor uitvoering van werken aan jachten, zelfs het normale onderhoud dat door de eigenaar aan derden, zelfs aan andere clubleden toevertrouwd wordt, en waarvan de uitvoering voorzien wordt tijdens de afwezigheid van de eigenaar.

12. STROOM

Het verbruik van elektrische stroom valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, zowel tegenover derden als tegenover zichzelf, zelfs indien hij voor het gebruik van de stroom toelating gekregen heeft. Hij wordt tevens geacht alle veiligheidsmaatregelen te treffen en zich te schikken naar de vigerende voorschriften op dit gebied.

13. AFVALBEHEER

Van alle gebruikers van de haven wordt gevraagd de nodige discipline aan de dag te leggen.
Vuile oliën, mineralen en soortelijke producten dienen door de eigenaar zelf afgevoerd te worden naar het afvalpark.
De huisvuilcontainer is enkel bestemd voor huishoudelijk afval dat afkomstig is van boord. Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting of verwijdering tot gevolg hebben en bij overtreding zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 250,00 euro, vermeerderd met de extra kosten van opruiming. Elke eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor de opruiming van het afval dat aan boord van zijn jacht geproduceerd wordt.

14. TOEGANG TOT PONTONS EN NUTSVOORZIENINGEN

Het betreden van de pontons is enkel toegelaten aan zeilende leden, de booteigenaars en hun genodigden en slechts toegankelijk met de daartoe voorziene code. Deze code is verkrijgbaar bij de havenmeester.
Op alle pontons is er voorziening van water en elektriciteit, welke gratis is voor alle ligplaatshouders. De gebruiker dient zich te houden aan de plaatselijke voorschriften, hij wordt geacht alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te treffen. De ligplaatshouder ontlast de vereniging van alle verantwoordelijkheden tegenover zijn genodigden. Alle leden worden verzocht er over te waken dat op de loopbruggen en pontons geen spelende kinderen aanwezig zijn.

15. TOEZICHT

De havenmeester is verantwoordelijk voor de goede orde in de jachthaven en neemt alle maatregelen die hij nodig acht om dit reglement evenals het reglement en de wettelijke voorschriften van toepassing in de Belgische Kusthavens te doen eerbiedigen en de veiligheid in het algemeen te verzekeren.
Bij afwezigheid van de havenmeester kan zijn aangestelde of elk ander bestuurder de maatregelen treffen die zich opdringen

V – Varia

Enkel de raad van bestuur is gemachtigd om te beslissen over alle punten die in dit reglement niet zouden voorzien zijn en over alle betwistingen die hierover zouden kunnen plaats vinden.

 

Back   print page  Facebook